Boa Nova Retail Group

Disclaimer Boa Nova Retail Group


< Terug

Boa Nova Retail Group (hierna: “Boa Nova”) streeft ernaar op deze website steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Boa Nova kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de op deze website geopenbaarde informatie. Weergave-, druk- en zetfouten worden voorbehouden en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Boa Nova leiden.

De informatie op de website kan steeds worden aangevuld of aangepast. Boa Nova behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren. Boa Nova kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

Boa Nova heeft geen invloed op de gegevens die derden op deze website hebben geplaatst of content van derden dat door Boa Nova op deze website is geplaatst. De bezoeker kan aan dergelijke gegevens, jegens Boa Nova, dan ook geen rechten ontlenen of aanspraken geldig maken.

Boa Nova kan voorts niet garanderen dat de website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. Boa Nova aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van de website en de inhoud van de daarop vermelde informatie. Boa Nova aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Boa Nova.

De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Alle op de website gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Boa Nova dan wel zijn licentiegevers. De websitebezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van Boa Nova ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen. Boa Nova dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten uit het assortiment van Boa Nova, het ontwerp en de samenstelling van die producten, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen, alsmede andere content van welke aard dan ook. Het is de websitebezoeker verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van een tussen de websitebezoeker en Boa Nova gesloten overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

Boa Nova behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigingen. De websitebezoeker die regelmatig op de website terugkeert, wordt dan ook aanbevolen de inhoud van dit document regelmatig te raadplegen.

Nederlands recht is van toepassing.

< Terug